Logo orange-blue

The Fair at the Syracuse Showcase
Credit: Visit Syracuse